16. 06. 23
posted by: Super User
Hits: 5638

      OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE                    


•  Czyszczenie, udrażnianie oraz sprawdzanie prawidłowości połączeń przewodów kominowych: 
    - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych. 


•  Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych wg art. 62
    Prawa Budowlanego w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych
    w budynkach
 wielko powierzchniowych.

•  Przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych ze  sporządzeniem szkiców w formie
   papierowej i elektronicznej, określających długość przewodów i podłączenia kratek
 
 wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych.

•  Sprawdzanie przewodów do wydania Opinii do podłączenia urządzeń gazowych.

•  Badanie szczelności i przebiegu przewodów, cyfrową kamerą kominową. 

•  Odbiory nowowywbudowanych budynków  w stanie  surowym i wykończeniowym.

•  Wydawanie opinii kominiarskich :
   wstępnych do projektów na możliwość,  
podłączenia urządzeń gazowych i końcowych,
   na prawidłowość podłączenia urządzeń, gazowych. 


•  Usuwanie gniazd i zagruzowań w przewodach kominowych. 

•  Wykrywanie usterek i nieszczelności w przewodach kominowych. 

•  Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
   zgodnie z obowiązującymi przepisami
.

•  Wskazywanie miejsc i przewodów na podłączenia kominowe.

•  Doradztwo techniczne w dziedzinie instalacji kominowej.

                               WYDAJEMEMY :                                              

•  Zaświadczenia o przeprowadzonym czyszczeniu 
 przewodów kominowych:
    - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.

•  Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznej
 sprawności przewodów
   kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wg art. 62 Prawa  budowlanego.

•  Protokoły z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności  instalacji
   gazowej i urządzeń gazowych wg art. 62 Prawa budowlanego. 


  Protokoły odbioru robót. 

•  Uzupełniające protokoły z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności
   przewodów kominowych, wentylacji mechanicznej oraz instalacji
   gazowej i urządzeń gazowych 
wg art. 62 Prawa budowlanego.

  Opinie kominiarskie. 

•  Protokoły sprawozdawczo - opiniodawcze. 

•  Zalecenia.

•  Sprawozdania ze sprawdzenia przewodów kominowych.

•  Szkice przewodów w formie papierowej oraz elektronicznej. 

•  Kosztorysy
.

•  Specyfikacje usług wykonanych.

 

                         USŁUGI DODATKOWE                                    

•  Montaż wkładów kominowych: kwasoodpornych, żaroodpornych.

•  Czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, 
usuwanie nawisów śnieżnych

•  Zapewniamy solidne i fachowe wykonanie zleconych nam prac.

•  Posiadamy 10 letnie doświadczenie oraz zadowolonych klientów w
   województwie lubelskim, mazowieckim, 
podkarpackim, bialskopodlaskim.

 

 

  Pracujemy od poniedziałku do soboty ,
  od 8 - do 20                 
  Zadzwoń : 516 956 351  ... nie odbieramy
  ( najczęściej jak czyścimy kominy itp... )

   wyślij SMS, odpiszemy jak tylko będziemy
   mieć wolne ręce ;-)   !!! 

 

 

 

12. 01. 04
posted by: Joomla
Hits: 6396

 

12. 01. 04
posted by: Joomla
Hits: 5917

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami
do pobrania:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414)

obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać
osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwo
– w odniesieniu do przewodów kominowych grawitacyjnych
 (art. 62 w/w ustawy ust. 1 pkt. 1c).

Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający
 uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia
sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego
 użytkowania przez czas wskazany w ustawie -1 rok.
Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektu: dymowe, spalinowe,
wentylacyjne. Zakres takiego badania technicznego obejmuje bardzo
wiele szczegółowych czynności.

 

Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pózniejszymi zmianami)
art. 57

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie  pozwolenia na użytkowanie inwestor jest
obowiązany dołączyć:
4) protokoły badań i sprawdzeń przewodów kominowych

art. 62

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane
przez właściciela lub zarządcę:


1) okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych o których
mowa w ust. 1 pkt. 1 c), powinny przeprowadzać:


1) Osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w
rzemiośle kominiarstwo – w odniesieniu do przewodów dymowych
oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych


2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których
mowa w pkt l, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących
oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy
jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych

art.70

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego,
na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw,
określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie
 lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz
uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym
albo zatrucie gazem.

Kompletny tekst ustawy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.Nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.)
art.70
Rozdział 7
Instalacje i urządzenia techniczne
§ 30.

1. W obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych.
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionym w pkt 1
– co najmniej cztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionym w pkt 1
– co najmniej dwa razy w roku.
2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użytkowych.

Kompletny tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
(Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836)
Rozdział 7
Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
§25

1. Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania
spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.
2. Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania
dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami.

§26

1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym
zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać:
1) ich drożność oraz szczelność,
2) realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w
art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane.
3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem
usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewodów.

§27

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu
wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

Kompletny tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)
Rozdział 5
Przewody kominowe
§140

1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach
budynku, w obudowach, trwale połączone z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny
mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający
wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach dotyczących wymagań
technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.

§ 266

1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w
Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej
na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych
należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8.

§141

Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują
się wloty do przewodów spalinowych.

§142

1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą
przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone
ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania
bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175.

§ 175

1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe
od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę
budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

§143

1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami,
należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed
odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 ust.1.
2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli
wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.
3. Wymagania ust. l i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.

§144

1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem
spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności
lub ograniczenia światła przewodów.
2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać
stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.

§145

1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym
wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniska kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie
do własnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m
lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym
otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym
należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu
kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem
zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.
3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.
4. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadać warunkom określonym w § 174 i 175.

§ 174

1. Grzewcze urządzenie gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody przepływowej,
niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi
kanałami spalinowymi, z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych.
2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego
powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla
typu urządzenia i jego mocy cieplnej.
3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych
do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.
4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu
wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz.
5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku:
1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania
skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposażenia kotłów w czujniki zaniku ciągu kominowego
wyłączających równocześnie wszystkie kotły,
2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym
nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów,
a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego,
wyłączającego równocześnie wszystkie kotły.
6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów, powinny być dostosowane do warunków
pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów
grzewczych wodnych.
7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów,
powinny spełniać następujące wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości,
2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów
poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia – nie większa niż 2 m,
3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu
kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niż 2 m,
4) wyloty kanałów spalinowych, jeżeli wynika to z warunków pracy urządzeń, powinny być zaopatrzone w
wywietrzniki dobrane do ilości spalin, długości odcinków pionowych, położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych.
8. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych
urządzeń, jeżeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin.
9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami
spalinowymi, których przekroje należy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.
10. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia należy
umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych, przy czym dla urządzeń o mocy
cieplnej większej niż 30 kW należy instalować czujniki, wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego.

§ 175

1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe
od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną
ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m,
a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza
się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne
koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są
wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej
wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty
przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

§146

1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej
kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.
2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub
rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych
– także w układ odprowadzania skroplin.

§308

1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach
co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.
2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1,
należy zapewnić z każdej klatki schodowej.

 

 

12. 01. 04
posted by: Joomla
Hits: 4665